PRZETARGI


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nasz znak: A-30/5/2017                                                                                                                                                      Data: 27.03.2017

 

Dotyczy: realizacji projektu : „Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2014-2020. Oś priorytetowa 2 ”Rozwój cyfrowy” Działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” w oparciu o art. 6austawy Prawo zamówień publicznych - Dz. U. 2015 poz. 2164 z póź.zm.

Część 4: Adaptacja pomieszczeń na serwerownię.

 

Na ogłoszone w dniu 17.03.2017 rok zapytanie ofertowe nr 2/2017 na „Adaptację pomieszczę na serwerownię” wpłynęła jedna oferta:

2017-03-27
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-03-27

Ogłoszenie o zamówieniu

Polska-Gorzów Wielkopolski: Urządzenia komputerowe

2017/S 043-078190

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 

I.1)Nazwa i adresy

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta
5991079576
ul. Sikorskiego 107
Gorzów Wlkp.
66-400
Polska

2017-03-02
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-03-22

Ogłoszenie o zamówieniu

Polska-Gorzów Wielkopolski: Elektroniczne usługi informacyjne

2017/S 043-078520

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 

I.1)Nazwa i adresy

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta
5991079576
ul. Sikorskiego 107
Gorzów Wlkp.
66-400
Polska
2017-03-02
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-03-02

Plan postępowań o zamówienie publiczne WiMBP im. Zbigniewa Herberta
w Gorzowie Wlkp. na 2017 rok

2017-03-02
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-03-02

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

(Zapytanie ofertowe nr 1/2017)

 

Znak: A-30/3/2017                                                                                                                                                             Data:14.02.2017

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. ogłasza, że dokonała wyboru oferty na druk publikacji w związku z realizacją projektu „25 lat wspólnych badań nad pograniczem polsko-niemieckim”, współrealizowanego ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, nr projektu 547/2016,o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro,zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

2017-02-22
Grażyna Kostkiewicz-Górska

Ostatnia zmiana: 2017-02-22

Zapytanie ofertowe dotyczące druku publikacji związanej z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

 

Dotyczy: złożenia oferty na druk publikacji w związku z realizacją projektu „25 lat wspólnych badań nad pograniczem
polsko-niemieckim”, współrealizowanego ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, nr projektu 547/2016,
o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro,
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

2017-02-10
Grażyna Kostkiewicz-Górska

Ostatnia zmiana: 2017-02-10

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

(Zapytanie ofertowe nr 6/2016 – Zakup prasy i czasopism w formie prenumeraty na rok 2017).

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. ogłasza, że dokonała wyboru oferty na zakup prasy i czasopism w formie prenumeraty na rok 2017.

2016-12-09
Anna Kolas

Ostatnia zmiana: 2016-12-09

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu prasy i czasopism w formie prenumeraty na rok 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2016

 

Dotyczy: zakupu prasy i czasopism w formie prenumeraty na rok 2017

 

Nasz znak: A-30/6/2016                                                                                                                                                          Data: 29.11.2016

 

I.  ZAMAWIAJĄCY

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

ul. Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

NIP 599-10-79-576

2016-11-29
Anna Kolas

Ostatnia zmiana: 2016-11-29

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO NA „ ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA ORAZ MONITORING SYSTEMÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH (W TYM ALARMÓW PPOŻ.) NOWY BUDYNEK POPRZEZ BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE Z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ W GORZOWIE WLKP.ORAZ OCHRONA FIZYCZNA ZABYTKOWEJ WILLII CAŁODOBOWA OCHRONA MONITORINGOWA FILII W WOJEWÓDZKIEJ
I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZBIGNIEWA HERBERTA W GORZOWIE WLKP.

 

 

 

Nasz znak: A-30/1/16                                                                                                                                                                Data: 21.01.2016 r.

 

Na ogłoszone w dniu 08.01.2016 r. – numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 5426-2016 – postępowanie  o zamówienie publiczne na „Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoring systemów zabezpieczających (w tym alarmów ppoż.) nowy budynek poprzez bezpośrednie połączenie z państwową strażą pożarną w Gorzowie Wlkp. oraz ochrona fizyczna zabytkowej willi i całodobowa ochrona monitoringowa filii w Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta
w Gorzowie Wlkp.
wpłynęła 1 oferta:

2016-01-21
Sebastian

Ostatnia zmiana: 2016-01-21

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoring systemów zabezpieczających (w tym alarmów ppoż.) nowy budynek poprzez bezpośrednie połączenie
z Państwową Strażą Pożarną w Gorzowie Wlkp. oraz ochrona fizyczna zabytkowej wili
i całodobowa ochrona monitoringowa filii bibliotecznych - w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. Numer ogłoszenia: 5426 - 2016; data zamieszczenia: 08.01.2016

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna , ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 095 7278040, faks 095 7278040.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wimbp.gorzow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

2016-01-08
Sebastian

Ostatnia zmiana: 2016-01-08