PRZETARGI


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO NA  „ ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA ORAZ MONITORING SYSTEMÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH (W TYM ALARMÓW PPOŻ. POPRZEZ BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE Z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM); CAŁODOBOWA OCHRONA MONITORINGOWA FILII - WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZBIGNIEWA HERBERTA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. 
 
 
Nasz znak: A-30/1/19                                                                 
Gorzów Wielkopolski, dnia 28 styczni 2019 r.
 
 
Na ogłoszone w dniu 11.01.2019 r. i opublikowanie w dniu 11.01.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod numerem 502117-N-2019 postępowanie na „Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoring systemów zabezpieczających    (w tym alarmów ppoż. poprzez bezpośrednie połączenie ze Strażą Pożarną w Gorzowie Wielkopolskim ); całodobowa ochrona monitoringowa filii - Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim” w ustalonym przez Zamawiającego terminie została złożona jedna oferta.   
 
    
Oferta nr 1.
„Sekret Plus” Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 17A
66-400 Gorzów Wlkp.
Cena ofertowa - 836.634,29
 
 
Ocena złożonej oferty:
1. Cena: 60 pkt.
2. Reakcja grupy interwencyjnej     5-7 min.:          10 pkt.
3. Doświadczenie osób skierowanych do ochrony:     20 pkt.
 
Łączna ocena oferty:   90 pkt.
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania i oceny złożonej oferty Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielił zamówienia publicznego na przedmiotowe zadanie  firmie „SEKRET PLUS „ Sp. z o.o.
 
Uzasadnienie: jedna ważna nie podlegająca odrzuceniu oferta.
 
2019-01-29
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2019-01-29