PRACA w WiMBP


OFERTA PRACY

 

 

stanowisko      – Specjalista ds. obsługi oświetlenia sceny i aparatury nagłaśniającej

wymiar etatu    – cały etat

ilość miejsc      – 1

miejsce wykonywania pracy  – ul. Sikorskiego 107 oraz agendy WiMBP na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego

 

 

Główne zadania:

 • Obsługa urządzeń audiowizualnych i oprogramowania audio-wideo,
 • Przygotowywanie sal wykładowych na potrzeby szkoleń, konferencji itd.,
 • Nadzór nad wykorzystaniem sprzętu w trakcie wynajmu sal,
 • Montaż, demontaż oraz obsługa sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego sceny,
 • Współpraca z zespołem konserwatorskim przy pracach związanych z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki i jej filii,
 • Prowadzenie bieżących spraw administracyjno-gospodarczych,
 • Nagrywanie i obróbka dźwięku oraz filmu.

Od kandydata oczekujemy:

 • Znajomości obsługi urządzeń audiowizualnych nowej generacji, techniki estradowej,
 • Poczucia estetyki dźwięku i obrazu,
 • Umiejętności pracy w zespole,
 • Samodzielności, umiejętności pracy pod presją czasu i dynamiki w działaniu,
 • Wykształcenia średniego.

Oferujemy:

·         możliwość rozwoju zawodowego

 

CV oraz list motywacyjny prosimy dostarczyć osobiście do Sekcji Organizacji i Kadr Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim ul. Sikorskiego 107 (wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich) pok. 202, do dnia 18 października 2019 r.

 

Osoba upoważniona do kontaktu – Elżbieta Pisanko tel. 95 727 70 62

 

 

Klauzula informacyjna

dla kandydatów biorących udział w procesie rekrutacji

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wielkopolski wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Województwa Lubuskiego pozycja: 9, NIP 599-10-79-576, email: sekretariat@wimbp.gorzow.pl
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych pod adresem e-mail: iod@wimbp.gorzow.pl
3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji, zaś podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy z późn. zm., zgodnie z 6 ust. 1 lit. c) RODO
wyrażona przez Panią /Pana zgoda – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa jest obligatoryjne; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procedury rekrutacji. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody podanie danych ma charakter dobrowolny, ale ich nie podanie skutkuje utrudnieniami w zakresie możliwości wykonania obowiązków w zakresie realizacji procesu rekrutacji.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji do celów rekrutacyjnych.
6. Jako kandydat do pracy ma Pan/Pani prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do: usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody może Pan/Pani złożyć w formie analogicznej do tej, w jakiej została złożona zgoda na przetwarzanie danych. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
8. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
 
Do dokumentów należy załączyć poniższe klauzule:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze, w celach związanych z prowadzoną rekrutacją, w tym także na przetwarzanie mojego wizerunku do celów rekrutacyjnych.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacjami organizowanymi w przyszłości – w okresie najbliższych 3 miesięcy.
2019-10-18
Elżbieta Pisanko

Ostatnia zmiana: 2019-10-03