PRZETARGI


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nr A-30/6/2020

Gorzów Wielkopolski, 27 lipca 2020 r.

Zamawiający:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

im. Zbigniewa Herberta

66-400 Gorzów Wielkopolski

ul. Sikorskiego 107

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskimna podstawie art. 93 ust. 3 pkt z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą pzp, zawiadamia
unieważnieniu postępowania. Przedmiotowe zamówienie pn: „Świadczenie Usług Sprzątania i Utrzymania Czystości w Budynkach i na Terenie Posesji oraz Pielęgnacja Zieleni w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim”,  prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp  Nr A-30/6/2020

 

Uzasadnienie

W prowadzonym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, do Zamawiającego wpłynęło 8 ofert. W złożonych ofertach, Wykonawcy zastosowali dla usługi różne stawki podatku VAT (23% oraz mieszane 23% i 8%), dokonując ich kalkulacji w odmienny sposób. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń i z uwzględnieniem wszystkich wymagań
i okoliczności mogący mieć wpływ na sporządzenie oferty, stosownie do wymagań ustawy pzp. W wyniku udzielonych w dniu 02.07.2020 r. przez Zamawiającego wyjaśnień, dotyczących podatku VAT, doszło do modyfikacji zapisów umowy:

 

„dotyczy: wzór umowy, siwz – prawidłowa stawka podatku VATWe wzorze umowy oraz formularzu ofertowym Zamawiający przewidział jedną stawkę podatku Vat w wysokości 23%.Zwracamy uwagę, że usługi związane z utrzymaniem czystości na zewnątrz budynku polegające na zamiataniu śmieci, odśnieżaniu jak i usługi polegające na utrzymaniu pielęgnacji terenu zielonego są opodatkowane stawką podatku VAT 8%.

           Wykonawca zobowiązany jest przy fakturowaniu do stosowania prawidłowych stawek VAT odpowiednio:

        - dla sprzątania wewnątrz budynku 23% oraz

        - dla sprzątania terenu zewnętrznego oraz utrzymania zieleni w wysokości 8%

         W związku z powyższym  wnosimy o korektę zapisów umowy i formularza ofertowego w tym zakresie, tj. rozbicie ceny ofertowej na świadczenia usługi sprzątania wewnątrz budynku oraz i sprzątanie/utrzymanie terenu zewnętrznego

 

Zamawiający dokonał modyfikacja zapisu umowy:

 

Modyfikacja poprzez wykreślenie stawki + VAT 23 % zastępując wyrazami
+ VAT”

 

Podanie w opisie przedmiotu zamówienia jedynie powierzchni podlegającej sprzątaniu
z rozbiciem na budynki i tereny zielone, bez podania proporcji dla poszczególnych usług, przy zróżnicowanej stawce podatku VAT, okazało się niewystarczające dla Wykonawców, którzy opracowując oferty nie dokonali odpowiedniego podziału usług. Brak wskazania w formularzu ofertowym czynników cenotwórczych wpływających na cenę ofertową przedmiotu zamówienia z rozbiciem na różne stawki podatku VAT doprowadziło do nieporównywalności ofert złożonych w prowadzonym postepowaniu.

Pomimo dokładnego określenia wielkości przedmiotu zamówienia (Nowego Budynku
i Zabytkowej Willi 9 189,88 m² oraz terenu posesji 740 m²), złożone oferty odmiennie traktują przedmiot zamówienia względem stosunku proporcji (powierzchnie wewnątrz budynku oraz tereny zewnętrzne) przy obliczaniu ceny i zastosowaniu odpowiedniej stawki podatku VAT.

 

Modyfikacja treści SIWZ dokonana wyjaśnieniami Zamawiającego spowodowała, iż wpłynęły oferty o różnej stawce podatku VAT (23% i mieszanej 23% i 8%).

 

Dokonując oceny ofert, Zamawiający ma obowiązek badać wysokość zastosowanej przez wykonawców stawki podatku VAT tak, aby oferty złożone w postępowaniu mogły być porównywalne, a ceny ofertowe muszą być obliczone z zastosowaniem tych samych reguł,
a więc z zastosowaniem tych samych stawek podatku VAT względem przedmiotu zamówienia. Wynika to z zasady równego traktowania wykonawców ustanowionej w art. 7 ust. 1 ustawy pzp.

 

Stawka podatku VAT jest istotnym elementem kalkulacji ceny oferty, cena zaś zajmuje istotne miejsce wśród kryteriów oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu. Obowiązek weryfikacji stawki podatku VAT wypływa także wprost z przepisu art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy. Poprawienie stawki VAT w złożonych ofertach, jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy stawka przedmiotowego podatku została jednoznacznie określona w treści SIWZ i tylko wówczas, gdy jej poprawienie nie będzie powodować istotnej zmiany w treści oferty.

 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wskazał stawki podatku VAT. Tym samym niemożliwe jest jej poprawienie w złożonych ofertach jako innej omyłki.

 

W złożonych ofertach Wykonawcy wskazali różne stawki podatku VAT: stawkę podstawową 23% oraz obniżoną, preferencyjną stawkę podatku VAT 8%. Powyższe spowodowało nieporównywalność ofert i ma wpływ na ranking ofert Wykonawców.

 

Ze względu na powyżej wskazane okoliczności niemożliwe jest skorygowanie zapisów
w SIWZ w sposób zgodny z pzp i umożliwiający dokonanie oceny ofert z poszanowaniem prawa Wykonawców do równego traktowania i uczciwej konkurencji. Powyższe okoliczności powodują że postępowanie jest obarczone wadą niemożliwą do usunięcia na obecnym etapie postępowania.

 

Nieprecyzyjne zapisy SIWZ w zakresie stawki podatku VAT i przedmiotu zamówienia spowodowały, że oferty stały się nieporównywalne. Zamawiający nie mógł jednoznacznie stwierdzić, które z ofert są przygotowane prawidłowo, a które zawierają błędy. Stąd Zamawiający nie ma możliwości dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Brak określenia przez Zamawiającego precyzyjnych zapisów w SIWZ pozostawiło dowolność interpretacji Wykonawcom w zakresie stawki podatku VAT. Jest to wada, która na obecnym etapie postępowania ma charakter nieusuwalny. Przedmiotowe niedoprecyzowanie spowodowało złożenie przez Wykonawców nieporównywalnych ofert.

 

Mając powyższe na uwadze Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU.pdf

2020-07-27
Kamil Ziomek

Ostatnia zmiana: 2020-07-27