PRACA w WiMBP


OFERTA PRACY

OFERTA PRACY

 

stanowisko – młodszy bibliotekarz

wymiar etatu – cały etat

miejsce wykonywania pracy – ul. Sikorskiego 107 oraz agendy WiMBP  na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego

 

Od kandydata oczekujemy: - wykształcenia wyższego lub średnie - preferowane kierunkowe bibliotekarskie

                                                - gotowości do podnoszenia kwalifikacji

                                                - umiejętności pracy w zespole

                                                - sumienności

                                                - odpowiedzialności

 

Oferujemy: - stabilne zatrudnienie

                    - możliwość rozwoju zawodowego

 

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać do dnia 15 sierpnia 2022 r. formą elektroniczną na adres e-mailowy: adres e-mail z dopiskiem w temacie: CV – młodszy bibliotekarz.

Osoba upoważniona do kontaktu – Mirosława Tymanowska-Mozol tel. 95 727 70 62

 

 

Klauzula informacyjna

dla kandydatów biorących udział w procesie rekrutacji


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wielkopolski wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Województwa Lubuskiego pozycja: 9, NIP 599-10-79-576, email: adres e-mail

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych pod adresem e-mail: adres e-mail

3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji, zaś podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

  • ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy z późn. zm., zgodnie z 6 ust. 1 lit. c) RODO
  • wyrażona przez Panią /Pana zgoda – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa jest obligatoryjne; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procedury rekrutacji.
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody podanie danych ma charakter dobrowolny, ale ich nie podanie skutkuje utrudnieniami w zakresie możliwości wykonania obowiązków w zakresie realizacji procesu rekrutacji.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji do celów rekrutacyjnych.

6. Jako kandydat do pracy ma Pan/Pani prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do: usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody może Pan/Pani złożyć w formie analogicznej do tej, w jakiej została złożona zgoda na przetwarzanie danych. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

8. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

9. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 

Do dokumentów należy załączyć poniższe klauzule:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze, w celach związanych z prowadzoną rekrutacją, w tym także na przetwarzanie mojego wizerunku do celów rekrutacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacjami organizowanymi w przyszłości – w okresie najbliższych 3 miesięcy.

2022-07-25
Ostatnia zmiana: 2022-07-22