PRZETARGI


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 502117-N-2019 z dnia 2019-01-11 r.

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna: Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób
i mienia oraz monitoring systemów zabezpieczających

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

 

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 50%

 

2019-01-11
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2019-01-23

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

Nasz znak: A-30/ 6/18                                                                                                                                                                                    Data: 04.12.2018 r.

 

Dotyczy: postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę prasy do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – ogłoszonego 26.11.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego.

2018-12-05
Anna Kolas

Ostatnia zmiana: 2018-12-05

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 /2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 /2018


Dotyczy: zakupu prasy i czasopism w formie prenumeraty na rok 2019/2020

Nasz znak: A-30/6/2018                                                                                                                                                        Data: 26.11.2018 r.

I.  ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Sikorskiego 107
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP 599-10-79-576

2018-11-26
Anna Kolas

Ostatnia zmiana: 2018-11-26

Plan postępowań o zamówienie publiczne Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na 2018 rok

2018-02-21
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2018-02-21

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

 

 

Nasz znak: A-30/19/17                                                                                                                                                Data: 28.11.2017 r.

 

Dotyczy : postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę prasy do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – ogłoszonego 20.11.2017  r. na stronie internetowej Zamawiającego.

2017-11-29
Anna Kolas

Ostatnia zmiana: 2017-11-29

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu prasy i czasopism w formie prenumeraty na rok 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9 /2017

 

Dotyczy: zakupu prasy i czasopism w formie prenumeraty na rok 2018

 

Nasz znak:  A-30/19/2017                                                                                                                                            Data:  20.11.2017

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

ul. Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

NIP 599-10-79-576

2017-11-20
Anna Kolas

Ostatnia zmiana: 2017-11-20

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nasz znak: A-30/15/2017                                                                                                                                           Data: 16.10.2017 r.

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Rozbudowę usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.”

Zakup i wdrożenie e-usług:

Część 7: Dostawa Infokiosku wraz z oprogramowaniem

Część 10: Modernizacja strony www

Część 12: Prace wdrożeniowe.

2017-10-16
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-10-23

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Nasz znak: A-30/15/2017                                                                                                                                        Data: 09.10.2017 r.

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Rozbudowę usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.”

Zakup i wdrożenie e-usług:

Część 8: Wirtualny spacer po bibliotece

2017-10-09
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-10-09

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

 

 

 

Nasz znak: A-30/15/2017                                                                                                                                              Data: 25.09.2017 r.

 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Rozbudowę usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.” 

Zakup i wdrożenie e-usług:

Część 7: Dostawa Infokiosku wraz z programowaniem

Część 8: Wirtualny spacer po bibliotece

Część 10: Modernizacja strony www

Część 12: Prace wdrożeniowe.

2017-09-26
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-09-26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - MODYFIKACJA

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

 

Dyrektywa 2014/24/UE

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 

I.1) Nazwa i adresy

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta
5991079576
ul. Sikorskiego 107
Gorzów Wlkp.
66-400
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Szadkowska-Konwa
Tel.: +48 957278040
E-mail: adres e-mail
Faks: +48 957278040
Kod NUTS: PL431

2017-09-04
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-09-12