PRZETARGI

PLATFORMA

Witamy na PLATFORMIE 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zbigniewa Herberta 
w Gorzowie Wielkopolskim
 
Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom rynku postanowiliśmy  wdrożyć Platformę,
 która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej.
Oznacza to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych drogą elektroniczną, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.
 
W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub adres e-mail gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
 
Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link:
 
 
2021-01-05


INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

 

Nasz znak: A-30/7/2020                                                                                                                          Data: 11.08.2020 r.

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na„Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach i na terenie posesji oraz pielęgnacja zieleni w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.” - ogłoszonego dnia 04.08.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 569592-N-2020.

2020-08-11
Kamil Ziomek

Ostatnia zmiana: 2020-08-11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Uwaga zmiany!!!

 

Ogłoszenie nr 569592-N-2020 z dnia 2020-08-04 r.
 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta: ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH I NA TERENIE POSESJI ORAZ PIELĘGNACJA ZIELENI W WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. ZBIGNIEWA HERBERTA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
2020-08-04
Kamil Ziomek

Ostatnia zmiana: 2020-08-07

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nr A-30/6/2020

Gorzów Wielkopolski, 27 lipca 2020 r.

Zamawiający:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

im. Zbigniewa Herberta

66-400 Gorzów Wielkopolski

ul. Sikorskiego 107

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, na podstawie art. 93 ust. 3 pkt z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą pzp, zawiadamia
o unieważnieniu postępowania. Przedmiotowe zamówienie pn: „Świadczenie Usług Sprzątania i Utrzymania Czystości w Budynkach i na Terenie Posesji oraz Pielęgnacja Zieleni w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim”,  prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp  Nr A-30/6/2020

2020-07-27
Kamil Ziomek

Ostatnia zmiana: 2020-07-27

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

 

Nasz znak: A-30/6/2020                                                                                            Data: 06.07.2020 r.

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na„Świadczenie usługi sprzątania
i utrzymania czystości w budynkach i na terenie posesji oraz pielęgnacja zieleni
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.” - 
ogłoszonego dnia 25.06.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 554431-N-2020.

2020-07-06
Kamil Ziomek

Ostatnia zmiana: 2020-07-06

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

 

Nasz znak: A-30/ 1/20                                                                                                    Data: 11.03.2020 r.

 

 

Dotyczy: rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 1/2020 na: „5-letni przegląd instalacji elektrycznej w budynku zabytkowej wilii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim”. ogłoszonego w dniu 02.03.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego.

2020-03-12
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2020-03-12

Plan postępowań o zamówienie publiczne na 2020 rok

PLAN POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ 

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZBIGNIEWA HERBERTA

W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM NA 2020 ROK

2020-01-21
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2020-01-21

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

 

Nasz znak: A-30/12/19                                                                                                                  Data: 12.12.2019 r.

 

Dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 7/2019 o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację oświetlenia wewnętrznego ogólnego i awaryjnego w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.

2019-12-16
Ostatnia zmiana: 2019-12-16

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO NA  „ ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA ORAZ MONITORING SYSTEMÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH (W TYM ALARMÓW PPOŻ. POPRZEZ BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE Z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM); CAŁODOBOWA OCHRONA MONITORINGOWA FILII - WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZBIGNIEWA HERBERTA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. 
 
Na ogłoszone w dniu 11.01.2019 r. i opublikowanie w dniu 11.01.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod numerem 502117-N-2019 postępowanie na „Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoring systemów zabezpieczających    (w tym alarmów ppoż. poprzez bezpośrednie połączenie ze Strażą Pożarną w Gorzowie Wielkopolskim ); całodobowa ochrona monitoringowa filii - Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim” w ustalonym przez Zamawiającego terminie została złożona jedna oferta.   
2019-01-29
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2019-01-29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 502117-N-2019 z dnia 2019-01-11 r.

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna: Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób
i mienia oraz monitoring systemów zabezpieczających

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

 

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 50%

 

2019-01-11
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2019-01-23

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

Nasz znak: A-30/ 6/18                                                                                                                                                                                    Data: 04.12.2018 r.

 

Dotyczy: postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę prasy do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – ogłoszonego 26.11.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego.

2018-12-05
Anna Kolas

Ostatnia zmiana: 2018-12-05