PRZETARGI


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 543621-N-2017 z dnia 2017-07-04 r.

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna: Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach i na terenie posesji oraz pielęgnacja zieleni Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

2017-07-04
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-07-13

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

 

 

 

Nasz znak: A-30/9/2017                                                                                                                                               Data: 23.06.2017 r.

 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Rozbudowę usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.”

Część 3: Zakup i wdrożenie e-usług: e- wyszukiwarka

Część 7: Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia informatycznego oraz Zakup i wdrożenie e-usług: Infokiosk i e-kiosk.

2017-06-23
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-06-23

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta
5991079576
ul. Sikorskiego 107
Gorzów Wlkp.
66-400
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Szadkowska-Konwa
Tel.: +48 957278040
E-mail: monika@wimbp.gorzow.pl

Faks: +48 957278040

Kod NUTS: PL431

2017-06-19
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-06-19

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Nasz znak: A-30/1/2017                                                                                                                                                 Data: 29.05.2017 r.

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Rozbudowę usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.”

Część 1: Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia informatycznego do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.  Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

2017-05-29
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-05-29

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nasz znak: A-30/2/2017                                                                                                                                                   Data: 24.05.2017 r.

 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Rozbudowę usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.”

Część 2: Zakup i wdrożenie e-usług: e- katalog;

2017-05-25
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-05-25

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

 

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta

5991079576

ul. Sikorskiego 107

Gorzów Wlkp. 66-400

Polska

Osoba do kontaktów: Monika Szadkowska-Konwa

Tel.: +48 957278040

E-mail: monika@wimbp.gorzow.pl

Faks: +48 957278040

Kod NUTS: PL431
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wimbp.gorzow.pl

2017-05-12
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-06-14

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

 

Nasz znak: A-30/2/2017                                                                                                                                             Data: 28.04.2017 r.

 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Rozbudowę usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.”

Część 1: Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia informatycznego do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.  Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

2017-05-02
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-05-02

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

 

Nasz znak: A-30/2/2017                                                                                                                                                    Data: 28.04.2017 r.

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Rozbudowę usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.”

Część 2: Zakup i wdrożenie e-usług: e- katalog; Część 3: Zakup i wdrożenie e-usług: e- wyszukiwarka.

2017-05-02
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-05-02

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 4/2017

 

 

 

Nasz znak: A-30/7/17                                                                                                                                                    Data: 28.04.2017

 

 

Dotyczy: Realizacji projektu: ”Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.” Część 5: Nadzór inwestorski.

 

            Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. informuje, iż zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 z póź. zm. ), unieważnia postępowanie w trybie zapytania ofertowego nr 4/2017 - Realizacja projektu: Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.” Część 5: Nadzór inwestorski.

2017-04-28
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-04-28

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Do wszystkich Wykonawców

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU  ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/2017

 

 

Nasz znak: A-30/8/17                                                                                                                                                              Data: 21.04.2017

 

Dotyczy: Realizacji projektu: "Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.” Część: 6 Przyłącze internetowe światłowodowe - do realizacji e-usług.

2017-04-21
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-04-21