DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

2021-03-30
Ostatnia zmiana: 2021-03-31

Dostępność architektoniczna

Budynek główny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta
w Gorzowie Wielkopolskim ( ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wielkopolski) – Biblioteka Główna oraz Zabytkowa Willa

Do budynku głównego prowadzi jedno wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich. Wejście główne do budynku pozbawione jest barier architektonicznych. Korytarz i hol umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Biblioteka główna posiada dwie windy panoramiczne, które pozwalają na swobodne przemieszczanie się po wszystkich przestrzeniach osobom na wózku. Toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na :

 

 • parterze gdzie funkcjonują ( Informatorium, Wypożyczalnia Główna, Oddział Integracji i Aktywności , Odział dla dzieci )

 • I piętro gdzie funkcjonują ( Wypożyczalnia Naukowa, Oddział Zbiorów Audiowizualnych )

 • II piętro gdzie funkcjonują ( Czytelnia Czasopism i Książek, Dział Zbiorów Regionalnych, Dział Informacyjno-Bibliograficzny, Administracja )

 

 

Do zabytkowej willi gdzie znajduje się Dział Zbiorów Specjalnych można dostać się poprzez łącznik. W łączniku zamontowana jest winda, która umożliwia osobie poruszającej się na wózku dostanie się na parter budynku, I piętro i II piętro jest niedostępne dla osoby poruszającej się na wózku. Ze względu na swój zabytkowy charakter modyfikacje i przebudowy budynku są bardzo trudne często niemożliwe do wykonania.

Przed budynkiem głównym biblioteki znajduje się parking z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online. W budynku poza windą nie ma oznaczeń ułatwiających osobom niewidzącym i słabowidzącym poruszania się po obiekcie, np. tabliczek informacyjnych pisanych alfabetem Braille’a, systemu informowania dźwiękowego oraz nawierzchni, ścieżek dotykowych ułatwiających poruszanie się wewnątrz i na zewnątrz budynku. Do budynku osoba niewidoma może wejść z psem asystującym.

 

W bibliotece brak dedykowanego oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych umożliwiających czytelnikom niewidomym samodzielnie korzystać ze zbiorów i usług.

 

Specjalistyczny sprzęt dla osób niepełnosprawnych (w Ośrodku Integracji i Aktywności parter pomieszczenie nr 2 ):

W wypożyczalni czytelnicy mają dostęp do:

 • stanowiska komputerowego dla osób niedowidzących z dostępem do katalogu elektronicznego i Internetu,

 • Auto-Lektora. Znajdują się tu dwa urządzenia do czytania tekstu drukowanego głosem syntetycznym,

 • PLEXTALK, nagrywarki z możliwością tworzenia dźwiękowych książek DAISY 2.02 oraz muzycznych płyt CD,

 • 6 Czytaków, urządzeń do odsłuchiwania cyfrowej książki mówionej.

W Ośrodku znajdują się również dwie drukarki brajlowskie, 2 monitory/linijki brajlowskie, lecz w chwili obecnej nie posiadamy odpowiedniego oprogramowania pozwalającego na korzystanie z tych urządzeń.

2021-01-20
Ostatnia zmiana: 2021-01-20

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://bip.wimbp.gorzow.pl


Data publikacji strony internetowej: 01.06.2011

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.01.2018

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

 • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

 

Oświadczenie sporządzono: 07.01.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie biuletynu można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISÓW WWW Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich serwisów internetowych zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisów:

oraz aplikacji systemu bibliotecznego PROLIB na urządzenia mobilne dostępnej pod adresami:

 

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2003

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.01.2018


Strona internetowa oraz aplikacja, są częściowo zgodne z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.


Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań redaktorów serwisu – pewne dokumenty opublikowane na stronie lub w aplikacji są niedostępne, ponieważ:

 • pochodzą z różnych źródeł;
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.

Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.

Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Materiały nie posiadają audiodeskrypcji dla osób niewidomych.

 

Oświadczenie sporządzono: 07.01.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronach internetowych można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.


Adresem e-mail do kontaktu jest adres e-mail. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.


Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  

2021-01-07
Ostatnia zmiana: 2021-03-31